Betingelser

Partene

Selger er Sudmann Sport, Post@SudmannWheels.com, Org.nr: 922 419 787, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 


1. KJØP

Bindende avtale om kjøp inntreffer først når Sudmann Sport (org nr. 922 419 787) bekrefter kjøpers bestilling gjennom en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen genereres automatisk av Sudmann Sport sin database uten manuell kontroll.

Sudmann Sport (heretter: vi) forbeholdes retten til å korrigere eventuelle feil i form av for eksempel leveransetid, oppgitt pris, lagerstatus etc. i ettertid av mottatt bestilling. Dersom feil oppdages i oppgitt pris gis kjøper uten unntak muligheten til å revurdere bestillingen av gjeldende vare.

Vi inngår kun avtale med personer over 18 år. Det er også et krav at kjøper er myndig i henhold til norsk lov.

Salg til privatpersoner reguleres av gjeldende lovverk; forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34.

Salg der kjøper ikke opptrer som forbruker mens selger opptrer i næringsvirksomhet reguleres av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27.

Innen du monterer reservedeler bør du alltid kontrollere at varen tilsvarer beskrivelsen i produktinformasjonen. Vi tar ikke ansvar for følgeskader ved montering av feilaktige eller feilleverte varer. En eventuell erstatning for feilaktige eller feilleverte varer er begrenset til denne varens avtalte pris mellom kjøper og selger; den prisen kjøper ifølge fakturaen betalte for varen.

Vi har full eiendomsrett og salgspant i samtlige varer frem til det tidspunkt kjøpesummen i sin helhet er betalt av kunden.

2. Priser

Pris på varer som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. 
Opplysninger om de totale beløp kjøper skal betale, inklusive alle avgifter, oppgis før bestillingen bekreftes av kjøper.

3. Leveranser

Normal leveransetid er innen 1-5 virkedager etter at bestillingen er mottatt. I de tilfeller en vare må bestilles fra leverandør kan leveransetiden bli utvidet. Melding om eventuelle avvik fra den normale leveransetiden vil kjøper motta på e-post eller på produktets side i nettbutikken.

Frakt Posten:

Bestillinger leveres som pakkepost eller brevpost. Bestillingen leveres til ditt nærmeste postkontor eller i din postkasse, avhengig av størrelsen på pakken.

Forsinkelser:

Dersom din leveranse blir forsinket vil vi melde fra om dette via e-post. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å fullføre din bestilling. 
Det kan finnes tilfeller som gjør det umulig å fullføre bestillingen – for eksempel hvis en av våre leverandører ikke kan fullføre sine forpliktelser til oss. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss all erstatning til våre kunder gjeldende forsinkelser av leveranser.

Transportrisiko:

Vi står for transportrisikoen. Det vil si risikoen for at varen skades eller bortkommer under transport fra vårt lager til din leveranseadresse. Kjøper står for risikoen ved en eventuell returnering av varen (se pkt. 5 om reklamasjonsrett).

Skadet gods:

Når bestilt gods mottas er det viktig at pakken(e) besiktes umiddelbart. Skulle emballasjen være skadet må dette meldes fra direkte til vårt fraktombud, alternativt fraktbilsjåfør. Ta alltid vare på bekreftelsen du får på at ditt gods er skadet. 

Feilbetjente varer: 
Dersom en vare konstateres feilbetjent, byttes denne kostnadsfritt for kjøper.4. Betaling

Våre priser oppdateres i realtid og vises inklusive merverdiavgift. Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK). Kostnad for frakt og gebyrer for betaling kan tilkomme. Ingen øvrige skatter eller gebyrer/avgifter tilkommer.

Kortbetaling:

Vår kortløsning er levert av Stripe og holder de strengeste krav til sikkerhet (Verified by Visa og MasterCard). Når du taster inn ditt kortnummer blir dette gjort hos Nets sin sikre server. Dette betyr at ingen kan lese ditt kortnummer. Det er like sikkert å handle med kort hos oss som i en hvilken som helst butikk eller restaurant. Løsningen innebærer at partene i kjøpsøyeblikket blir autentisert. Dette betyr at kortholder, i tillegg til å oppgi kortnummer og utløpsdato, må identifisere seg med en kode mottatt fra kortutsteder. Koden kan være et passord eller sikkerhetsløsning som kortholder gjenkjenner fra nettbanken sin. 

Vi aksepterer også betaling via KLARNA, og PAYPAL. 

Tilbakebetalinger
:

En eventuell tilbakebetaling skjer til kjøpers bankkonto, person- eller bankgirokonto. Tilbakebetalingen skjer innen 10 virkedager fra det tidspunkt vi har mottatt og godkjent retur.

5. Reklamasjonsrett

Reklamasjonsretten gjelder i de tilfeller det skulle oppdages en mangel/feil ved varen, som oppstod før risikoovergang. Risikoovergangen er da varen overtas av kjøper og er i kjøpers besittelse.

Fakturaen for kjøpet er din kvittering, og er vedlagt i pakken. Ta vare på kvitteringen da dette kreves ved en eventuell reklamasjon. Ved ønske om å reklamere en vare kan kjøper kontakte oss via post@sudmannwheels.com. Vi følger lovverket og Forbrukerombudets anbefalinger ved en eventuell tvist. 

6. Angrerett

Kjøper kan heve kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene.

Vi tar ikke spesialbestillinger i retur. Spesialbestillinger vil si produkter som er utenfor vårt standard sortiment, som f.eks. felgsett med fargevalg/ekstrautstyr utenom det som er standard. 

Dersom angreretten benyttes må kunden selv betale kostnaden for å sørge for at varen kommer til selgers besittelse.

Send din vare til:
Sudmann Sport
Harald Løvenskiolds vei 44

Vær nøyaktig og tydelig når du oppgir ditt navn, ordrenummer, adresse og telefonnummer. Legg ved kvitteringen og et komplett kontonummer når du returnerer en vare til oss.

Penger tilbake? 

Oppgi ditt bank- og kontonummer. Kjøper må se til å ha betalt fakturaen i sin helhet før pengene kan betales tilbake.
 Pengene utbetales til oppgitt kontonummer.

7. Sikkerhet

De personopplysninger som blir lagret i vårt system ved kjøpet, beskyttes mot inntrengning fra eksterne nettverk og håndteres i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven. 

Se punkt “4. Betaling” for å se din sikkerhet i forbindelse med kortbetaling.

8. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering:
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag:
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving:
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

9. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23  400  600.